HOME > 제품소개(안료사업부) > 무기안료
발색성분의 무기물인 Zn, Pb, Sb, Ti, Cd, Fe, As, Co, Mg, A1 등의 무기물이 천연 또는 반응에 의해
생성된 무기화합물이다.
은폐, 내광, 내용제, 내열성은 유기안료보다 우수하나 착색력이 적고 불선명하며 색의 종류가 다양하지
못하다.
유기안료 불선명 작음 낮음 좋음 높음 높음 높음 높음
무기안료 선명 많음 높음 나쁨 낮음 낮음 낮음 낮음
Pigment NO. PY-34 PR-104 PG-13 PY-36
Product Name
(PANAX Yellow)
PY
1000R
PY
1000G
PY
1000
GS
PY
1000L
PY
1013G
PY
9100
PG 5000L PG 5000D PY Z.T.O PY Z.P.C
Applications printing ink                    
Paints    
Plastics    
Artists                    
Specific Gravity(g/Cm3) 5.4 5.4 5.4 5.0 5.4 5.8 4.4 4.3 3.4 3.3
Bulking Value(Cm3/100g) 120 140 140 180 260 180 240 260 560 350
Oil Absorption(cc/100g) 19 19 20 20 22 18 20 20 34 20
pH 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 6-8 6-8
Resistance
to Chemical
5% HCl 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3
5% NaOH 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3
Resistance
to Solvent
Water
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ethanol 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D.O.P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Xylene 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
M.E.K 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Light
Fastness
Deep Shade 5 5 5 5 5 5 7 7 5 5
Tint Shade 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4
Heat
Resistance
210℃×10min 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
150℃×10min 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 
Pigment NO. PY-34 PR-104 PY-34 PR-104
Product Name
(PANAX Yellow)
PY 8003D PY 8350 PY 8350R PR 9350 PY SG-8100 PY SG-8300 PR SG -9600
Applications printing
ink
         
Paints
Plastics    
Artists              
Specific Gravity(g/Cm3) 5.0 5.2 5.4 5.4 4.5 4.5 4.3
Bulking Value(Cm3/100g) 400 270 240 170 270 250 240
Oil Absorption(cc/100g) 23 18 18 18 22 21 23
pH 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7
Resistance
to Chemical
5% HCl 4 5 5 5 5 5 5
5% NaOH 3 4 4 4 4 4 4
Resistance
to Solvent
Water
5 5 5 5 5 5 5
Ethanol 5 5 5 5 5 5 5
D.O.P 5 5 5 5 5 5 5
Xylene 5 5 5 5 5 5 5
M.E.K 5 5 5 5 5 5 5
Light
Fastness
Deep Shade 7 8 8 8 8 8 8
Tint Shade 5 7 7 7 7 7 7
Heat
Resistance
210℃×10min 4 4 4 4 5 5 5
150℃×10min 5 5 5 5 5 5 5